Թոքային էմբոլիա (ԹԶԹԷ)
Թոքային էմբոլիա (ԹԶԹԷ)

Թոքային էմբոլիան կամ թոքային զարկերակների թրոմբոէմբոլիան (ԹԶԹԷ) թոքերն արյունամատակարարող զարկերակների խցանումն է մեկ կամ մի քանի մակարդուկներով։

Ծայրամասային զարկերակների հիվանդություն