Արյան ընդհանուր քննություն

Հապավում

Անվանում

Հակիրճ ներկայացում

EOS

Էոզինոֆիլներ

Էոզինոֆիլները հատվածավորված կորիզով և միատարր գրանուլաներով լցված ցիտոպլազմայով լեյկոցիտներ են:

BASO

Բազոֆիլներ

Բազոֆիլները հատվածավորված կորիզով և խոշոր, տարբեր չափսի և ձևի գրանուլաներ պարունակող ցիտոպլազմայով լեյկոցիտներ են:

MONO

Մոնոցիտներ

Մոնոցիտները չհատվածավորված ոլոռանման կորիզով խոշոր լեյկոցիտներ են, որոնք ապահովում են օրգանիզմի ոչ սպեցիֆիկ բջջային իմունիտետը:

LYM

Լիմֆոցիտներ

Լիմ‎ֆոցիտներն իմունիտետի գործող բջիջներն են. նրանք վնասազերծում են օրգանիզմ թափանցած օտարածին օրգանիզմները և նյութերը։

NEU

Նեյտրոֆիլներ

Նեյտրոֆիլները սեգմենտակորիզավոր և ցիտոպլազմայում նեյտրոֆիլային հատիկներով լեյկոցիտների տեսակ են, որոնց հիմնական ֆունկցիան օրգանիզմի՝ բակտերիալ վարակներից պաշտպանողականության ապահովումն է:

PLT

Թրոմբոցիտներ

Թրոմբոցիտները անկորիզ բջիջներ են, որոնք իրենց գրանուլներում և մակերեսին պարունակում են բազմաթիվ ակտիվ նյութեր և արյան մակարդման գործոններ, որոնք մուտք են գործում արյան հուն թրոմբոցիտների ակտիվացման դեպքում:

ESR

ԷՆԱ

էրիթրոցիտների նստման արագությունը (ԷՆԱ) համարվում է բորբոքման ոչ սպեցիֆիկ ցուցանիշ:

WBC

Լեյկոցիտներ

Լեյկոցիտներն օրգանիզմի պաշտպանողական ֆունկցիան իրականացնող արյան սպիտակ գնդիկներն են:

HCT

Հեմատոկրիտ

Հեմատոկրիտը արյան ընդհանուր ծավալում բոլոր ձևավոր տարրերի (քանակապես՝ հիմնականում էրիթրոցիտների) տոկոսային մասնաբաժինն է:

Hb

Հեմոգլոբին

Հեմոգլոբինը արյան շնչառական պիգմենտ է, որը պարունակվում է էրիթրոցիտներում և մասնակցում թթվածնի և ածխաթթու գազի տեղափոխմանը:

RBC

Էրիթրոցիտներ

Էրիթրոցիտներն արյան բարձրմասնագիտացված անկորիզ բջիջներն են, որոնք պարունակում են շնչառական պիգմենտ՝ երկաթ պարունակող հեմոգլոբին սպիտակուցը, որի շնորհիվ էլ իրականացնում են թթվածնի փոխադրում թոքերից դեպի հյուսվածքներ: