Skip to main content

Ծննդաբերության հաշվիչ - Առողջության գործիքներ

Ի՞նչ է հղիության և ակնկալվող ծննդաբերության ժամկետների հաշվիչ

Ձեզ է ներկայացվում պարզ հաշվիչ, որը թույլ է տալիս հղի կնոջը հաշվարկել սպասվող ծննդաբերության մոտավոր ժամկետը:

Դուք կարող եք այս գործիքից օգտվել այն դեպքում, երբ գիտեք ձեր վերջին դաշտանի առաջին օրը կամ արդեն անցել եք հղիության սոնոգրաֆիկ հետազոտություն: Խնդրում ենք հիշել, որ հաշվիչի օգնությամբ ստացված պատասխանը չի կարող ճշգրտորեն համընկնել ծննդաբերության օրվա հետ: Իրականում դեպքերի մեծ մասի ժամանակ ծննդաբերության ժամկետը ընկնում է հղիության 38-ից մինչև 42-րոդ շաբաթվա միջակայքում: Լինում են նաև դեպքեր, որ ձեր գինեկոլոգը խորհուրդ է տալիս դիմելու վաղաժամ ծննդաբերության միջոցառումներին (օրինակ՝ հղիության ընթացքի կամ պտղի հետ կապված խնդիրներ):

Ըստ վերջին դաշտանի առաջին օրվա

Լրացրեք հետևյալ ձևաչափով՝ ՕՕ/ԱԱ/ՏՏՏՏ (օրինակ՝ 21 01 2024)


Ըստ հղիության սոնոգրաֆիկ տվյալների

Լրացրեք հետևյալ ձևաչափով՝ ՕՕ/ԱԱ/ՏՏՏՏ (օրինակ՝ 21 01 2024)