Skip to main content

Ինքնօգնություն - Կերակրափողի սպազմ

Ձեր կերակրափողի կծկանքները հաղթահարելուն կարող են օգնել հետևյալ միջոցները:

  • Խուսափեք ձեր հրահրիչներից (տրիգերներ). կազմեք սննդամթերքների և ըմպելիքների ցանկ, որոնք առաջացնում են կերակրափողի սպազմ:
  • Ընտրեք գոլ կամ ոչ շատ սառը սնունդ. ուտելուց կամ խմելուց առաջ թողեք, որ շատ տաք կամ շատ սառը կերակուրներն ու ըմպելիքները քիչ «նստեն»:
  • Ծծեք անանուխի բլիթ. անանուխի յուղը հարթ մկանները թուլացնող միջոց է և կարող է օգնել թեթևացնելու կերակրափողի կծկանքը: Տեղադրեք անանուխի բլիթը ձեր լեզվի տակ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 05-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024