Skip to main content

Ինքնօգնություն - Իմպետիգո

Թեթև և փոքր վարակների դեպքում, որոնք չեն տարածվել այլ տարածքների վրա, կարող եք փորձել բուժել վերքերը հակաբիոտիկային նրբաքսուքով կամ քսուքով:

Տարածքի վրա չկպչող վիրակապ դնելը կարող է օգնել կանխել խոցերի տարածումը: Խուսափեք կիսվել անձնական իրերով, ինչպիսիք են սրբիչները կամ սպորտային սարքավորումները, քանի դեռ վարակիչ եք:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 23-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 06-04-2024