Skip to main content

Բարդություններ - Օտոսկլերոզ

Չբուժվելու դեպքում օտոսկլերոզը կարող է ախտահարել նաև ներքին ականջը՝ բերելով խորը ծանրալսության կամ լիարժեք խլության:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 30-04-2024
Վերջին վերանայում՝ 30-04-2024