Skip to main content

Պատճառներ - Մանկական քնի ապնոէ

Չափահասների մոտ գիրությունը քնի օբստրուկտիվ ապնոէի տարածված գործոն է:

Թեև գիրությունը որոշ երեխաների քնի խանգարման մեջ դեր է խաղում, քնի օբստրուկտիվ ապնոէն ավելի հաճախ կապված է մեծացած նշագեղձերի և ադենոիդների հետ: Պատճառային այլ գործոններից է բնածին արատը՝ կապված դեմքի կամ գլխի ձևի հետ: Դեր կարող են խաղալ նաև նյարդամկանային խանգարումները, որոնք ազդում են նյարդերի և մկանների աշխատանքի վրա:

Ռիսկի գործոններ

Գիրությունից բացի, մանկական քնի ապնոէի ռիսկի այլ գործոնները ներառում են՝

  • Դաունի համախտանիշ
  • գանգի կամ դեմքի բնածին արատներ
  • մանկական ուղեղային կաթված
  • մանգաղաբջջային հիվանդություն
  • նյարդամկանային հիվանդություն
  • ցածր քաշով ծնվելու պատմություն
  • օբստրուկտիվ քնի անպոէի ընտանեկան պատմություն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 17-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024