Skip to main content

Քնի սարսափները դեռևս քնած ժամանակ ուժեղ բղավելու կամ սարսափահար ճիչի, ծայրահեղ վախի կամ խուճապի և քնից վեր թռնելու դրվագներ են:

Դրանք նաև հայտնի են որպես գիշերային սարսափներ:

Քնի սարսափները հաճախ զուգորդվում են լուսնոտության հետ: Լուսնոտության նման, քնի սարսափները համարվում են պարասոմնիա՝ անցանկալի երևույթ քնի ժամանակ: Քնի սարսափի դրվագը սովորաբար տևում է վայրկյաններից մինչև մի քանի րոպե, թեև նման վիճակները նաև կարող են ավելի երկար տևել:

Քնի սարսափները հանդիպում են երեխաների գրեթե 40 տոկոսի և չափահասների շատ ավելի փոքր տոկոսի վրա: Ինչքան էլ վախեցնող լինի, քնի սարսափները սովորաբար մտահոգության պատճառ չեն հանդիսանում: Երեխաների մեծամասնության մոտ այս երևույթը հաղթահարվում է դեռահասության տարիներին:

Քնի սարսափները կարող են պահանջել բուժում, եթե դրանք առաջացնում են բավարար քնի հետ կապված կամ անվտանգության խնդիրներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 01-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024