Աուտոիմուն մարկերներ

Հապավում

Անվանում

Հակիրճ ներկայացում

Anti-TG

ԹԳ հակամարմիններ

Թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինները վահանաձև գեղձի հորմոններին նախորդող սպիտակուցի՝ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ են:

Anti-TPO

ԹՊՕ հակամարմիններ

Թիրեոիդ պերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմինները հանդիսանում են վահանաձև գեղձի բջիջների ֆերմենտի նկատմամբ հակամարմիններ: