Skip to main content

Ախտանիշներ - Աֆթոզ ստոմատիտ

Աֆթոզ խոցերի մեծ մասը կլոր կամ ձվաձև է` սպիտակ կամ դեղին կենտրոնով և կարմիր եզրագծով:

Դրանք ձևավորվում են բերանի ներսում՝ լեզվի վրա կամ տակ, այտերի կամ շուրթերի ներսում, լնդերի հիմքում կամ փափուկ քիմքի վրա: Դուք կարող եք նկատել ծակծկոց կամ այրոցի զգացողություն խոցերի հայտնվելուց մեկ-երկու օր առաջ:

Կան աֆթոզ խոցերի մի քանի տեսակներ, ներառյալ փոքր, մեծ և հերպեսանման խոցեր:

Փոքր աֆթոզ խոցեր

Փոքր աֆթոզ խոցերն ամենատարածվածն են և՝

 • սովորաբար փոքր են
 • ձվաձև են՝ կարմիր եզրով
 • լավանում են մեկից երկու շաբաթվա ընթացքում՝ չթողներով սպիներ:

Մեծ աֆթոզ խոցեր

Մեծ աֆթոզ խոցերն ավելի քիչ տարածված են և՝

 • ավելի մեծ և խորն են, քան փոքր խոցերը
 • սովորաբար կլոր են՝ հստակ եզրերով, սակայն կարող են ունենալ անկանոն եզրեր, երբ շատ մեծ են
 • կարող են չափազանց ցավոտ լինել
 • ապաքինումը կարող է տևել մինչև վեց շաբաթ և կարող է թողնել լայնածավալ սպիներ:

Հերպեսանման աֆթոզ խոցեր

Հերպեսանման աֆթոզ խոցերը հազվադեպ են և սովորաբար զարգանում են կյանքի ավելի ուշ շրջանում, սակայն դրանք չեն առաջանում հերպեսի վիրուսով վարակվելու հետևանքով: Այս աֆթոզ խոցերը՝

 • կետային չափերի են
 • հաճախ առաջացնում են 10-100 խոցերի խմբեր (կլաստերներ), սակայն կարող են միաձուլվել մեկ մեծ խոցի մեջ
 • ունեն անկանոն եզրեր
 • լավանում են մեկից երկու շաբաթվա ընթացքում՝ ՝ չթողներով սպիներ:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ, եթե ունեք՝

 • անսովոր մեծ աֆթոզ խոցեր
 • կրկնվող խոցեր, երբ նորերը զարգանում են նախքան հինների ապաքինումը, կամ հաճախակի բռնկումներ
 • համառ խոցեր, որոնք տևում են երկու շաբաթ կամ ավելի
 • խոցեր, որոնք տարածվում են բուն շուրթերի վրա (կարմիր եզրագիծ)
 • ցավ, որը չեք կարող մեղմացնել ինքնօգնության միջոցներով
 • ուտելու կամ խմելու հետ կապված խիստ դժվարություններ
 • բարձր ջերմություն, որն առաջանում է խոցերի հետ միասին:

Այցելեք ձեր ատամնաբույժին, եթե ունեք ատամի սուր մակերեսներ կամ դենտալ սարքեր, որոնք ըստ ձեզ առաջացնում են խոցեր:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 05-05-2024