Skip to main content

Կանխարգելում - Փայծաղի պատռվածք

Եթե ​​ձեզ մոտ ախտորոշվել է մեծացած փայծաղ (սպլենոմեգալիա), հարցրեք ձեր բժշկին, արդյոք անհրաժեշտ է մի քանի շաբաթվա ընթացքում խուսափել այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են այս օրգանի պատռման պատճառ դառնալ:

Դրանք կարող են ներառել կոնտակտային մարզաձևերը, ծանրություն բարձրացնելը և այլ գործողություններ, որոնք մեծացնում են որովայնի բութ վնասվածքի վտանգը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 15-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 05-04-2024