Skip to main content

Կանխարգելում - Վազովագալ սինկոպե

Միշտ չէ, որ կարող եք խուսափել վազովագալ ուշագնացության դրվագից:

Եթե զգում եք, որ կարող եք ուշաթափվել, պառկեք և բարձրացրեք ձեր ոտքերը: Սա թույլ է տալիս, որ արյունը հոսի դեպի ձեր գլխուղեղ: Եթե չեք կարող պառկել, նստեք և գլուխը դրեք ձեր ծնկների արանքում, մինչև ձեզ ավելի լավ զգաք:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 15-02-2024
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024