Skip to main content

Կանխարգելում - Մեջքի ցավ

Ֆիզիկական վիճակի բարելավումը և մարմնի ճիշտ օգտագործման սովորելն ու կիրառելը կարող են օգնել կանխելու մեջքի ցավը:

Ձեր մեջքի ամրապնդմանը և առողջ վիճակի պահպանմանը կարող են օգնել հետևյալ միջոցները:

  • Վարժանքներ արեք. կանոնավոր փոքր ծանրաբեռնվածության աերոբիկ վարժանքները, որոնք չեն գերձգում կամ գերլարում ձեր մեջքի մկանները, կարող են մեծացնել մեջքի ուժն ու դիմացկունությունը և թույլ տալ, որ մկաններն ավելի լավ աշխատեն: Քայլելը, հեծանիվ վարելը և լողալը լավ տարբերակներ են: Զրուցեք ձեր բժշկի հետ այն մասին, թե որ գործունեությունը փորձեք:
  • Զարգացրեք ձեր մկանային ուժը և ճկունությունը. որովայնի և մեջքի մկանների վարժանքները, որոնք ամրացնում են իրանը, օգնում են այս մկաններին, որ դրանք ներդաշնակ աշխատեն՝ օժանդակելու մեջքը:
  • Պահպանեք առողջ քաշը. ավելորդ քաշը գերլարում է մեջքի մկանները:
  • Թողեք ծխելը. ծխելը մեծացնում է մեջքի ցավի ռիսկը: Ռիսկը մեծանում է օրական ծխած գլանակների քանակի հետ, ուստի ծխելը թողնելը կարող է օգնել այդ ռիսկի կրճատմանը:

Խուսափեք շարժումներից, որոնք պտտում կամ գերձգում են ձեր մեջքը: Սովորեք ճիշտ օգտագործել ձեր մարմինը:

  • Կանգնեք խելամիտ. մի՛ ծռվեք մի կողմի վրա: Պահպանեք կոնքի չեզոք դիրքը: Երկար ժամանակ կանգնելիս մի ոտքը դրեք ցածր թմբի վրա՝ գոտկային շրջանի ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու համար: Փոփոխեք ոտքերը: Նույն կերպ, եթե ստիպված եք երկար ժամանակ ոտքերի վրա մնալ, մի՛ մնացեք անշարժ, այլ ժամանակ առ ժամանակ փոխեք ծանրության առանցքը մի ոտքից մյուսի վրա: Լավ կեցվածքը կարող է նվազեցնել լարվածությունը մեջքի մկանների վրա:
  • Նստեք խելամիտ. ընտրեք աթոռ գոտկատեղի լավ հենարանով, ձեռքերի հենակով և պտտվող հիմքով: Բարձը կամ փաթաթված սրբիչը գոտկային շրջանում դնելը կարող է պահպանել իր նորմալ կորը: Պահեք ծնկները և ազդրերը նույն մակարդակի վրա: Հաճախակի փոխեք իրանի դիրքը` առնվազն յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ, ինչպես նաև պարբերաբար վեր կացեք և քայլեք շրջակայքում:
  • Բարձրացրեք խելամիտ. հնարավորության դեպքում խուսափեք մեծ ծանրություն բարձնացնելուց: Եթե պետք է ինչ-որ ծանր բան բարձրացնել, թող ձեր ոտքերը կատարեն աշխատանքը: Ձեր մեջքն ուղիղ պահեք՝ առանց ոլորելու, և թեքվեք միայն ծնկների մոտ: Բեռը ձեր մարմնին մոտ պահեք: Գտեք օգնական, եթե բեռը ծանր կամ բարձրացնելու համար անհարմար է:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-04-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024