Խոլեցիստիտ. բարդություններ

Որոշ, հատկապես՝ ժամանակին չհայտնաբերելու ու չբուժելու դեպքում լեղապարկի բորբոքման ընթացքը կարող է ծանրանալ մի շարք բարդություններով:

Ընդ որում, խոլեցիստիտի բարդությունները գրեթե միշտ պահանջում են շտապ կամ անհետաձգելի վիրահատական միջամտություն:

Բուժումից դուրս մնացած խոլեցիստիտի բարդությունները հակիրճ ներկայացվում են ստորև:

  • Լեղապարկի խոռոչում վարակ. չբուժված խոլեցիստիտը կարող է հանգեցնել բորբոքման վատթարացման և ձեր լեղապարկում կուտակված լեղու վարակման: Նման դեպքերում բժիշկներն ասում են, որ բորբոքային գործընթացին միացել է երկրորդային վարակ:
  • Լեղապարկի էմպիեմա. երբ վարակային բորբոքումն ընդգրկում է լեղապարկի պատի ողջ հաստությունը, ապա բակտերիալ վարակը կարող է թափանցել լեղապարկից դուրս՝ առաջացնելով ծանր թարախային բորբոքում: Թարախը կարող է կուտակվել լեղապարկի շուրջ՝ առաջացնելով էմպիեմա: Էմպիեմայի ձևավորումն էլ ավելի է ծանրացնում խոլեցիստիտի ախտանիշները՝ խիստ բարձր ջերմություն, ուժեղ կամ անդիմադրելի որովայնային ցավեր, արյան սպիտակ գնդիկների էլ ավելի արտահայտված շատացում (լեյկոցիտոզ):
  • Լեղապարկի հյուսվածքի մեռուցակում (գանգրենա). չբուժված խոլեցիստիտը կարող է նաև բարդանալ լեղապարկի գանգրենայով, երբ լայնացած լեղապարկի պատի արյունամատակարարումը վատանում է՝ հանգեցնելով արդեն ախտահարված հյուսվածքի մեռուկացման: Սա համարվում է խոլեցիստիտի ամենահաճախ հանդիպող բարդությունը, հատկապես՝ մեծ տարիքով մարդկանց մոտ, ովքեր ձգձգում են բուժումը (օրինակ՝ աղքատիկ կան անորոշ գանգատների պատճառով) կամ ունեն ուղեկցող դիաբետ: Լեղապարկի պատի հյուսվածքի մեռուկացումը նպաստավոր պայմաններ կամ նախապայման է ստեղծում լեղապարկի պատռվածքի համար (պերֆորացիա):
  • Լեղապարկի պատռվածք. լեղապարկի պատռվածք կամ թափածակում (պերֆորացիա) կարող է առաջանալ լայնացած և այտուցված, վարակված կամ ներկրոզված լեղապարկի պատճառով: Սա հազվադեպ հանդիպող, սակայն ծանր բարդություն է, որը նպաստում է թարախակույտի (աբսցես) գոյացմանը և թարախային պերիտոնիտի առաջացմանը: Լեղապարկի պատի մեծ պատռվածքի դեպքում մահացությունը կազմում է շուրջ 30%:
  • Lեղաքարային աղիճ աղի. խիստ հազվադեպ լեղապարկի բորբոքումը կարող է առաջացնել կպումներ լեղապարկի և բարակ աղու միջև, իսկ կպումների տեղում՝ ուղիղ հաղորդակցություն լեղապարկի և աղիքի պատի միջև, որը կոչվում է խուղակ: Խուղակով լեղաքարերը կարող են լեղու հետ անմիջապես անցնել բարակ աղի և խցանել աղիքային խողովակը, հատկապես իլեոցեկալ փականը՝ բարակ աղուց հաստ աղիք անցման հատվածում: Եթե առաջացել է այսպիսի հեռու գնացած բարդություն, ապա բժիշկներն ասում են, որ զարգացել է «լեղաքարային աղիճ աղի»: Վերջինս ուղեկցվում է որովայնային ցավով, փսխումով, փորկապությամբ և որովայնի առաջային պատի լարվածությամբ:

Որոշ դեպքերում խոլեցիստիտի մի քանի բարդություններ կարող են զարգանալ միաժամանակ: Օրինակ, վիրաբույժը կարող է կտրվածքներով հասնել լեղապարկի շրջան և տեսնել մեռուկացած և պառտված լեղապարկ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021