Skip to main content

Ախտորոշում - Շեղված քթի միջնապատ

Ձեր այցի ընթացքում ձեր բժիշկը նախ կհարցնի ձեր ունեցած ցանկացած ախտանիշի մասին:

Ձեր քթի ներսը զննելու համար բժիշկը կօգտագործի վառ լույս և երբեմն՝ գործիք, որը նախատեսված է ձեր քթանցքները բաց պահելու համար: Երբեմն բժիշկը ստուգում է ձեր քթի խոռոչի ավելի հեռավոր շրջանները երկար խողովակաձև գործիքով, որի ծայրին վառ լույս է: Բժիշկը կարող է նաև դիտել ձեր քթի հյուսվածքները դեկոնգեստանտ սփրեյ կիրառելուց առաջ և հետո:

Այս քննության հիման վրա նա կարող է ախտորոշել շեղված միջնապատը և գնահատել ձեր վիճակի ծանրության աստիճանը:

Եթե ձեր բժիշկը քիթ-կոկորդ-ականջի մասնագետ չէ, և դուք բուժման կարիք ունեք, նա կարող է ձեզ ուղեգրել այդ մասնագետի մոտ՝ հետագա խորհրդատվության և բուժման համար:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 04-03-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024