Skip to main content

Ախտորոշում - Ծծմբային խցան

Ձեր բժիշկը կարող է տեսնել, թե արդյոք ձեր ականջի ծծումբը խցանված է՝ զննելով ձեր ականջի անցուղին:

Ձեր արտաքին լսողական անցուղին զննելու համար բժիշկն օգտագործում է հատուկ գործիք՝ օտոսկոպ, որը լուսավորում և խոշորացնում է այդ խողովակը:

Եթե ձեր բժիշկը գտնում է, որ ականջի հետ կապված ձեր խնդիրն ավելի լուրջ բնույթ ունի, կարող է ձեզ ուղեգրել քիթ-կոկորդ-ականջաբանի խորհրդատվության:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 29-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024