Skip to main content

Ախտորոշում - Հիպերկալցեմիա

Հիպերկալցեմիան կարող է առաջացնել սակավաթիվ գանգատներ և ախտանիշներ կամ ընթանալ անախտանիշ, ուստի դուք կարող եք չիմանալ այս վիճակի մասին, քանի դեռ արյան թեստերով ձեզ մոտ չի հայտնաբերվել արյան կալցիումի բարձր մակարդակներ:

Արյան թեստերը նաև կարող են ցույց տալ, թե արդյոք ձեր պարաթիրեոիդ հորմոնի (PTH) մակարդակը բարձր է, որը վկայում է գերակտիվ հարվահանաձև գեղձերի (հիպերպարաթիրեոիդիզմի) մասին:

Պարզելու համար, թե արդյոք ձեր հիպերկալցեմիայի պատճառը մեկ այլ հիվանդություն է, ինչպիսիք են քաղցկեղը կամ սարկոիդոզը, ձեր բժիկը նաև կարող է խորհուրդ տալ թոքերի կամ ոսկորների պատկերային հետազոտություններ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 12-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024