Skip to main content

Բարդություններ - Հեռատեսություն

Հեռատեսությունը կարող է կապված լինել որոշ խնդիրների հետ:

  • Զուգամետ (խաչվող) շլություն. հեռատեսություն ունեցող որոշ երեխաների մոտ կարող է զարգանալ խաչաձև աչքեր: Հատուկ ակնոցները, որոնք մասամբ կամ ամբողջապես ուղղում են հեռատեսությունը, կարող են լուծել այս խնդիրը:
  • Նվազեցված կյանքի որակ. չուղղված հեռատեսության դեպքում դուք կարող եք ձեր գործերն ու առաջադրանքները կատարել ոչ այնպես, ինչպես կցանկանայիք: Եվ ձեր սահմանափակված տեսողությունը կարող է խանգարել ձեր առօրյա գործերը հաճույքով անելուց:
  • Լարված աչքեր. չուղղված հեռատեսությունը կարող է ստիպել ձեզ կծկել կամ լարել ձեր աչքերը՝ ֆոկուսը պահպանելու համար: Սա կարող է հանգեցնել աչքերի լարվածության, հոգնածության և գլխացավի:
  • Անվտանգության խնդիրներ. ձեր և այլոց անվտանգությունը կարող է վտանգվել, եթե ունեք չուղղված տեսողության խնդիր: Սա կարող է հատկապես լուրջ լինել, եթե մեքենա եք վարում կամ աշխատում եք ծանր տեխնիկայով:
  • Ֆինանսական բեռ. ուղղիչ ոսպնյակների, աչքի զննումների և բուժումների արժեքը կարող է ավելանալ, հատկապես այնպիսի քրոնիկ վիճակի դեպքում, ինչպիսին է հեռատեսությունը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 18-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024