Skip to main content

Վաղաժամ ծնունդը նշանակում է, որ նորածին երեխան ժամկետից՝ գեստացիոն շրջանի ավարտից ավելի շուտ է ծնվել:

Նման դեպքերում ծննդաբերությունը տեղի է ունենում հղիության 37-րդ շաբաթից առաջ, մինչդեռ սովորական (նորմալ) հղիությունը պետք է տևեր մոտ 40 շաբաթ: Վաղաժամ ծնված երեխային այլ կերպ անվանում են անհաս նորածին:

Վաղաժամ ծնված երեխաները հաճախ ունեն լուրջ առողջական խնդիրներ, հատկապես, երբ շատ վաղ են ծնվում: Այս խնդիրները հաճախ տարբեր են: Սակայն, որքան շուտ է ծնվում երեխան, այնքան մեծ է առողջական խնդիրների ռիսկը:

Նորածինը կարող է լինել՝

  • ուշ վաղաժամ ծնված՝ հղիության 34-ից 36-րդ շաբաթների ընթացքում
  • չափավոր վաղաժամ ծնված՝ հղիության 32-ից 34 շաբաթների ընթացքում
  • խիստ վաղաժամ ծնված՝ հղիության 28-ից 32 շաբաթների ընթացքում
  • ծայրահեղ վաղաժամ ծնված՝ մինչև հղիության 28 շաբաթը:

Վաղաժամ ծնունդների մեծ մասը տեղի է ունենում ուշ վաղաժամ փուլում:

Իմացե՛ք ավելին վաղաժամ ծննդաբերության մասին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 29-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024