Skip to main content

Բարդություններ - Սթրեսային գլխացավ

Լարվածության գլխացավերը շատ տարածված են, ուստի դրանց ազդեցությունը աշխատանքի արտադրողականության և կյանքի ընդհանուր որակի վրա զգալի է, հատկապես, եթե դրանք քրոնիկ են:

Լարվածության գլխացավը շատ տարածված է, ուստի դրա բացասական ազդեցություններն աշխատանքային արտադրողականության և ընդհանուր կյանքի որակի վրա զգալի են, հատկապես, եթե ունեն քրոնիկ բնույթ:

Հաճախակի ցավը կարող է ստիպել ձեզ չմասնակցել միջոցառումներին: Հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի մնալ տանը կամ, եթե գնում եք ձեր աշխատանքին, ձեր աշխատանքային ունակությունը կարող է խաթարվել:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 30-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024