Skip to main content

Ախտորոշում - Հիպերթիրեոզ

Թիրեոտոքսիկոզն ախտորոշվում է ելնելով հիվանդության պատմությունից, բուժզննման և արյան թեստերի արդյունքներից:

Կախված արյան անալիզների արդյունքներից, ձեզ կարող են անհրաժեշտ լինել նաև այլ թեստեր:

 • Հիվանդության պատմություն և արտաքին զննում. բուժզննման ընթացքում ձեր բժիշկը կարող է ստուգել՝
  • ձեր մատների և ձեռքերի թեթև տրեմորը (դող)
  • գերակտիվացած ռեֆլեքսները
  • արագացած կամ անկանոն անոթազարկը (պուլս)
  • աչքի փոփոխությունները
  • տաք, խոնավ մաշկը:

Ձեր բժիշկը նաև կստուգի ձեր վահանաձև գեղձը, երբ դուք կուլ եք տալիս՝ տեսնելու, թե արդյոք այն սովորականից մեծ, անհարթ կամ ցավոտ է:

 • Արյան թեստեր. արյան թեստերը, որոնք չափում են T4 և T3 հորմոնները և թիրեոտրոպ հորմոնը (TSH), կարող են հաստատել թիրեոտոքսիկոզի ախտորոշումը: T4-ի բարձր մակարդակը և TSH-ի ցածր մակարդակը բնորոշ են թիրեոտոքսիկոզով հիվանդ մարդկանց համար: Արյան թեստերը հատկապես կարևոր են տարեցների համար, քանի որ նրանք կարող են չունենալ թիրեոտոքսիկոզի դասական ախտանիշներ: Վահանաձև գեղձի արյան անալիզները կարող են կեղծ արդյունքներ տալ, եթե դուք Բիոտին եք ընդունում: Բիոտինը B վիտամինային հավելում է, որը կարող է պարունակվել նաև մուլտիվիտամիններում: Տեղեկացրեք ձեր բուժաշխատողին, եթե ընդունում եք Բիոտին կամ Բիոտին պարունակող մուլտիվիտամին: Արյան թեստի ճշգրությունը բարձրացնելու համար ձեր բժիշկը կարող է խնդրել ձեզ դադարեցնել Բիոտինի ընդունումը թեստից 3-5 օր առաջ:

Եթե արյան անալիզների արդյունքները վկայում են թիրեոտոքսիկոզի մասին, բժիշկը կարող է առաջարկել հետևյալ թեստերից մեկնումեկը: Դրանք կարող են օգնել պարզելու, թե ինչու է ձեր վահանաձև գեղձը չափազանց ակտիվ:

 • Ռադիոյոդի սքան և կլանման թեստ. այս թեստի համար դուք ընդունում եք ռադիոակտիվ յոդի փոքր չափաբաժին (ռադիոյոդ), որ տեսնեք, թե որքան է այն հավաքվում ձեր վահանաձև գեղձում և գեղձի որ մասում է հավաքվում։ Եթե ձեր վահանաձև գեղձը մեծ քանակությամբ ռադիոյոդ է կլանում, նշանակում է, որ ձեր գեղձը չափազանց մեծ քանակությամբ թիրեոիդ հորմոն է արտադրում: Ամենահավանական պատճառը Գրեյվսի հիվանդությունն է կամ վահանաձև գեղձի գերակտիվ հանգույցները: Եթե ձեր վահանաձև գեղձը կլանում է ռադիոյոդի փոքր քանակություն, նշանակում է, որ ձեր վահանաձև գեղձում պահվող հորմոնները արտահոսում են արյան մեջ: Այդ դեպքում, հավանական է, որ դուք ունեք թիրոիդիտ:
 • Վահանաձև գեղձի գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա). այս թեստն օգտագործում է բարձր հաճախականության ձայնային ալիքներ՝ վահանաձև գեղձի պատկերներ ստանալու համար: Գերձայնային հետազոտությունը կարող է ավելի հեշտությամբ գտնել վահանաձև գեղձի հանգույցները, քան մյուս թեստերը: Այս թեստը չի ենթարկում ճառագայթման, ուստի կարող է օգտագործվել հղի կամ կրծքով կերակրող կանանց համար, ինչպես նաև նրանց համար, ովքեր չեն կարող ռադիոյոդ ընդունել:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 06-05-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024