Skip to main content

Ինքնօգնություն - Միոկարդիտ

Հանգիստը և սրտի ծանրաբեռնվածության կրճատումը միոկարդիտից վերականգնման կարևոր բաղադրիչներն են:

Եթե ունեք կամ ունեցել եք միոկարդիտ, հարցրեք ձեր բժշկին, թե որ չափի ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունն է ձեզ համար անվտանգ:

Եթե ունեք միոկարդիտ, խուսափեք մրցակցային մարզաձևերց առնվազն 3-6 ամսվա ընթացքում:

Առողջ ապրելակերպին հետևելը խիստ կարևոր է միոկարդիտի բուժման և վերականգնման համար: Փորձեք սրտի առողջական վիճակը բարելավող հետևյալ քայլերը՝

  • սահմանափակեք աղը
  • մի օգտագործեք կամ սահմանափակեք ալկոհոլը
  • մի ծխեք կամ, եթե ծխող եք, օր առաջ ձերբազատվեք ծխախոտից:

Որոշ դեպքերում ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ, որ նաև քչացնեք հեղուկները (ջուր և այլն):

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 18-01-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024