Մակարդելիութան ցուցանիշներ

Հապավում

Անվանում

Հակիրճ ներկայացում

PT, PI, INR

Պրոթրոմբին (PT, %, INR)

Պրոթրոմբինը կոագուլոգրամայի կարևորագույն լաբորատոր ցուցանիշներից մեկն է, որը գնահաում է արյան մակարդելիության համակարգը:

APTT

Թրոմբոպլաստին

Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակը ոչ թրոմբոցիտար ցիտրատային պլազմային կոալին-կեֆալինային խառնուրդ և CaCl2 ավելացնելուց հետո արյան մակարդուկի առաջացման տևողությունն է:

FG

Ֆիբրինոգեն

Ֆիբրինոգենը ֆիբրինին նախորդող սպիտակուց է, որն արյունը մակարդվելիս կազմում է մակարդուկի հիմքը:

D-dim

Դ-դիմեր

D-դիմերը թրոմբառաջացման և ֆիբրինոլիզիսի մարկեր է:

TT

Թրոմբինային ժամանակ

Թրոմբինային ժամանակը թույլ է տալիս գնահատել արյան մակարդման վերջնական փուլը՝ ֆիբրինոգենից ֆիբրինի առաջացումը: