Skip to main content

Բժիշկները սովորաբար ջրծաղիկն ախտորոշում են ելնելով ցանի բնույթից:

Այնուամենայնիվ, եթե ջրծաղիկի ախտորոշումը կասկածելի է, բժիշկը նաև կարող է նշանակել լաբորատոր թեստեր, այդ թվում՝ արյան թեստեր կամ բշտիկներից քսուքի ցանքս:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 18-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024