Skip to main content

Եթե ձեզ մոտ զարգացել է կորոնավիրուսային հիվանդություն 2019-ի (COVID-19) ախտանիշեր կամ դուք ենթարկվել եք COVID-19 վիրուսի ազդեցությանը, դիմեք ձեր բժշկին։

Նաև տեղեկացրեք ձեր բուժաշխատողին, եթե սերտ շփում եք ունեցել որևէ մեկի հետ, ում մոտ ախտորոշվել է COVID-19:

Գործոնները, որոնցով առաջանորդվում են որոշելու, թե արդյոք ձեզ թեստավորելու են COVID-19-ի պատճառած վիրուսի համար, կարող են տարբեր լինել՝ կախված ձեր բնակության վայրից։ Կախված ձեր գտնվելու վայրից, ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել ձեր կլինիկայի կողմից զննում անցնել՝ որոշելու, թե արդյոք թեստը տեղին է և հասանելի:

Սովորաբար բժիշկը որոշում է COVID-19 առաջացնող վիրուսի թեստի անցկացման անհրաժեշտությունը՝ ելնելով ձեր գանգատներից և ախտանիշներից, ինչպես նաև ձեր համաճարակաբանական արդյոք դուք սերտ շփում եք ունեցել COVID-19-ով ախտորոշված անձի հետ: Ձեր բժիշկը կարող է նաև քննարկել թեստավորումը, եթե դուք ծանր հիվանդության ավելի մեծ ռիսկի տակ եք կամ պատրաստվում եք բժշկական միջամտություն կատարել: Եթե դուք սերտ շփում եք ունեցել COVID-19-ով հիվանդ մեկի հետ, բայց վերջին ամսվա ընթացքում ունեցել եք COVID-19, ապա ձեզ հարկավոր չէ թեստավորում անցնել: Եթե դուք լիովին պատվաստվել եք և սերտ շփվել եք COVID-19-ով հիվանդ մեկի հետ, ապա թեստ անցեք նրա հետ շփվելուց 5 օր հետո։

COVID-19 վիրուսի առկայության թեստի համար բուժաշխատողը նմուշ է վերցնում քթից (քիթըմպանային ձողիկ), կոկորդից (կոկորդի ձողիկ) կամ թքից: Այնուհետև նմուշներն ուղարկվում են լաբորատորիա՝ ստուգման: Եթե դուք հազում եք խորխ, այն նույնպես կարող է ուղարկվել հետազոտության: ԱՄՆ Սննդի և դեղերի գործակալությունը (FDA) թույլատրել է տանը թեստեր անցկացնել COVID-19 վիրուսի համար։ Դրանք հասանելի են միայն բժշկի դեղատոմսով:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 13-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024