Սուբստրատներ

Հապավում

Անվանում

Հակիրճ ներկայացում

ALB

Ալբումին

Ալբումինը արյան պլազմայի հիմնական սպիտակուցն է:

TP

Սպիտակուց ընդհ.

Արյան ընդհանուր սպիտակուցը օրգանիզմի սպիտակուցային փոխանակության կարևորագույն ցուցանիշն է:

BIL-T

Բիլիռուբին ընդհ.

Ընդհանուր բիլիռուբինը արյան պիգմենտանյութ է, որն իրենից ներկայացնում է հեմոգլոբինի, միոգլոբինի և ցիտոքրոմների քայքայման արդյունք:

BIL-D

Բիլիռուբին ուղղակի

Ուղղակի (կապված, կոնյուգացված) բիլիռուբինը արյան ընդհանուր բիլիռուբինի ֆրակցիա է, որն առաջանում է լյարդում ազատ բիլիռուբինի կոնյուգացման արդյունքում:

Vit B12

Վիտամին B12

Վիտամին B12-ը նորմալ արյունաստեղծումն ապահովող անհրաժեշտ նյութ է (էրիթրոցիտների առաջացում և հասունացում)։

Fol

Ֆոլաթթու (Ֆոլատ)

Ֆոլաթթուն (Folic Acid, Foliate) վիտամին է, որն անհրաժեշտ է նորմալ հեմոպոեզի՝ արյունաստեղծման համար։

Tn-T h.s.

Տրոպոնին T բ.զ.

Տրոպոնին T-ն սրտամկանի ախտահարման բարձրսպեցիֆիկ մարկեր է:

ALB-T/U

Ալբումինը մեզում

Մեզում ալբումինը կամ միկրոալբումինուրիան հանդիսանում է երիկամային կծիկների ախտահարման մարկեր:

FRUC

Ֆրուկոզամին

Ֆրուկտոզամինը գլյուկոզի և արյան շիճուկի սպիտակուցների կոմպլեքսն է (գլիկոզիլացված սպիտակուց):

LACT

Լակտատ (կաթնաթթու)

Լակտատն օրգանիզմի թթվահիմնային վիճակի կարևոր ցուցանիշ և հյուսվածքների հիպոպերֆուզիայի մարկեր է:

GLU/U

Գլյուկոզան մեզում

Մեզում գլյուկոզի հայտնվելը սովորաբար դիտարկվում է որպես ածխաջրատային փոխանակության խանգարման ցուցանիշ։

GLUC

Գլյուկոզա, շիճուկ

Արյան պլազմայի գլյուկոզան էներգափոխանակության հիմնական էկզո- և էնդոսուբստրատն է:

Hb A1c

Գլիկոզիլ. հեմոգլոբին

Գլիկոզիլացված հեմոգլոբինը թույլ է տալիս գնահատել գլիկեմիայի մակարդակը հետազոտությանը նախորդող 1-3 ամսվա ընթացքում:

UA

Միզաթթու

Միզաթթուն նուկլեոտիդների կազմության մեջ մտնող պուրինային հիմքերի նյութափոխանակության վերջնական արդյունքն է, որը օրգանիզմից հեռացնում է մնացորդային ազոտը:

CREA

Կրեատինին

Կրեատինինը ազոտային մետաբոլիտ է, որը հանդիսանում է մկանային և մյուս հյուսվածքների էներգետիկ փոխանակությանը մասնակցող կրեատինֆոսֆատի փոխանակության վերջնական արդյունքը:

UREA

Միզանյութ

Միզանյութը սպիտակուցային նյութափոխանակության հիմնական վերջնական արդյունքն է:

LDL-CHOL

ՑԽԼ-խոլեսթերին

Ցածր խտության լիպոպրոտեինների խոլեսթերը լիպոպրոտեինների ֆրակցիա է, որն իրականացնում է խոլեսթերոլի՝ դեպի օրգան-հյուսվածքներ տեղափոխման գործընթացը:

HDL-CHOL

ԲԽԼ-խոլեսթերին

Բարձր խտության լիպոպրոտեինները լիպոպրոտեինների ֆրակցիա է, որն իրականացնում է խոլեսթերինի՝ օրգան-հյուսվածքներից դեպի լյարդ տեղափոխման գործընթացը:

TRIG

Տրիգլիցերիդներ

Տրիգլիցերիդները արյան հիմնական լիպիդներն են, որոնք հանդիսանում են բջիջների էներգիայի հիմնական աղբյուրը:

CHOL

Խոլեսթերին

Ընդհանուր խոլեսթերինը ճարպային փոխանակության կարևորագույն ցուցանիշն է:

Vit D 25(OH)

Վիտամին D ընդհանուր

Ընդհանուր վիտամին D-ն (25-հիդրօքսիկալցիֆերոլ) հանդիսանում է արյան մեջ վիտամին D-ի նյութափոխանակության հիմնական արգասիքը՝ այսպիսով արտացոլելով օրգանիզմում այս վիտամինի մակարդակը և թույլ տալով ախտորոշել վերջինիս անբավարարությունը կամ ավելցուկը։